KHOA DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ

I. Tổ chức khoa Dược - Trang thiết bị:

Tiền thân Khoa Dược - Trang thiết bị của bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Trị trước đây là Khoa Dược - Cận lâm sàng, khoa được chia tách và thành lập vào ngày 26/8/2013.

Tên gọi: Khoa Dược - Trang thiết bị

Trưởng khoa: DSCKI. Quách Văn Thến

Khoa có 09 viên chức.

Trong đó :

Dược sĩ chuyên khoa I : 01

Dược sĩ đại học            : 01

Dược sĩ trung học        : 07

Cơ cấu tổ chức của khoa dược: Khoa Dược - Trang thiết bị bệnh viện Thạnh Trị gồm có các bộ phận sau :

Nghiệp vụ dược

Kho và cấp phát (kho chẵn, kho cấp phát thuốc nội trú, kho cấp phát thuốc ngoại trú, kho vật tư trang thiết bị)

Thống kê dược

Dược lâm sàng, thông tin thuốc

Quản lý hoạt động chuyên môn của nhà thuốc bệnh viện

         

II. Chức năng, nhiệm vụ :

1. Chức năng:

Khoa Dược - Trang thiết bị là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược - Trang thiết bị trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2. Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

Tham gia chỉ đạo tuyến.

Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

  Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế.

III.  Mối quan hệ  :

Từ chức năng, nhiệm vụ nêu trên khoa dược có quyền tham gia họp bàn các công tác chung của bệnh viện, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng thuốc và việc thực hiện các chế độ chuyên môn về dược trong bệnh viện, quản lý thuốc, hóa chất y dụng cụ trang thiết bị trong toàn bệnh viện. Do đó có quan hệ chính với các khoa phòng sau đây :

1. Phòng kế hoạch nghiệp vụ :

Khoa dược chủ động phối hợp trong việc lập kế hoạch công tác, kế hoạch dự trù thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trong việc nắm tình hình thực hiện các chế độ chuyên môn về dược, quản lý sử dụng thuốc, hóa chất, y dụng cụ .

2. Phòng Tổ chức hành chính quản trị, tài chính kế toán :

Khoa Dược - Trang thiết bị đề xuất yêu cầu về tu sửa cơ sở, vận chuyển thuốc, hóa chất, vật tư y tế nhu cầu nhiên liệu, vật liệu và các vật tư thông dụng khác để phòng quản trị cung cấp.

Khoa dược cung cấp tình hình và số liệu sử dụng thuốc cho bộ phận tài chính kế toán để quyết toán. Hai bên cùng nhau đối chiếu về tình hình sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế  trên cơ sở chính sách của ngành để giúp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cho tốt, đồng thời qua đó chống tham ô lãng phí .

3. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng:

Theo ủy nhiệm của Giám đốc bệnh viện, khoa dược phối hợp với phòng kế hoạch nghiệp vụ  tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy chế, chế độ chuyện môn về dược và sử dụng thuốc ở các khoa, đảm bảo thuốc đến tay người dùng. Đồng thời qua đó khoa dược sẽ nắm sát yêu cầu về nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế y dụng cụ của các khoa để phục vụ tốt hơn. 

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học