Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị triển khai
[ Cập nhật vào ngày (01/07/2015) ]

Thực hiện nghị định số: 04/2015/NĐ-CP, ngày 9 tháng 1 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ.


Thực hiện nghị định số: 04/2015/NĐ-CP, ngày 9 tháng 1 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ.

          Thực hiện công văn số 413/SYT-NVY, ngày 27 tháng 5 năm 2015 về việc vận động thành lập Hội Y học tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 14/6/2015 Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hà Giang, Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Bệnh viện, cùng sự tham dự của Ban giám đốc, trưởng các khoa, phòng và toàn thể viên chức của Bệnh viện.

Hội nghị quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định 04 nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ đảng viên, viên chức - người lao động về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của người lao động. Gắn việc thực hiện dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực. Tăng cường vai trò của lãnh đạo của các cấp ủy đảng; trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu về thực hiện dân chủ. Phấn đấu 100% các Phòng, Khoa trong bệnh viện   khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai.

          Tại hội nghị viên chức được nghe triển khai nội dung công văn 413 của Sở Y tế, quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội Y học tỉnh Sóc Trăng, dự thảo Điều lệ Hội Y học tỉnh Sóc Trăng và hướng dẫn viết mẫu đơn đăng ký tham gia Hội Y học tỉnh Sóc Trăng.
Ds. Trần Quốc Trung

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học